Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (01.09.2021. године)

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3860/2021 од 27. априла 2021. године, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

 

Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Београд, Немањина бр. 22-26.

 

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку руковаоцу Централног регистра за стране тајне податке разврстано у звање референт, у Одсеку за заштиту тајних података и Централни регистар страних тајних податка - 1 извршилац.

 

Опис послова: Обавља послове пријема, завођења и експедиције поште која се односи на стране тајне податке; припрема и прослеђује документа у подрегистре за стране тајне податке у другим државним органима; врши евиденцију поште у интерним доставним књигама и води помоћне књиге за Централни регистар; одговоран је за криптозаштиту страних тајних података; врши преглед, проверу прилога, евидентирање, задуживање, раздуживање и врши послове архивирања; учествује у уништавању страних тајних података; обавља умножавање и техничку обраду материјала; обавља послове курирске доставе и послове превоза поште; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: средња стручна спрема; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности ''ДРЖАВНА ТАЈНА''; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

Место рада: Београд, Немањина  22-26.

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку  проверавају се следеће опште функционалне компетенције и то:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије“ – провераваће се путем  теста (писмено),
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса  поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „Дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу  *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати  доказ који је приложен  уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

IV Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:

 

- Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање, методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података), провераваће се писмено путем писане симулације.

- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности организације органа (Закон о тајности података и Уредба о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података), провераваће се путем симулације (писмено).

- Посебна функционална компетенција за радно место „Страни језик“ - енглески језик ниво А2 провераваће се путем теста писмено.

- Посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола „Б“ категоријe - доказиваће се путем оверене фотокопије возачке дозволе.

 

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије, достави уз пријавни образац.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података (https://nsa.gov.rs/tekst/1238/javni-konkursi.php/).

 

V Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.

 

VI Интервју са комисијом:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

 

VII Адреса на коју се подноси попуњен Образац пријаве на јавни конкурс:

Пријаве на конкурс шаљу се поштом или непосредно на адресу Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

 

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгана Анђелковић-Петрушић и Вишеслава Домановић телефон: 011/361-6564, од 09:00 до 13:00 часова.

 

IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података или у штампаној верзији на писарници Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

 

Напомена:  Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито  изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет (5) радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Немањина 22-26, Београд.

Кандидат који поседује безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“, доставља доказ о поседовању сертификата.

Кандидат који не поседује безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“, подлеже посебној безбедносној провери, у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији Савета Број: 110-00-1/2019-01 од 5. јула 2019.године и Законом о тајности података.

 

XIV Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.  Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, којим је прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

 

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 29. 09. 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени е-mail адресе и контакт телефоне које су навели у својим пријавама.

Провера општих и посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило), а интервју са Комисијом ће се обавити у просторијама Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Немањина 22-26.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

 

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података.

 

Овај конкурс објављује се на web страници Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података www.nsa.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Преузмите овде: