Најчешће постављана питања и одговори

 

ПИТАЊЕ: Да ли је потребан сертификат за рад са тајним подацима?

ОДГОВОР: Да, у складу са чланом 42. Закона о тајности података физичко и правно лице има право приступа тајним подацима који су неопходни за обављање послова из делокруга његовог рада и који су по степену тајности одређени у сертификату за приступ тајним подацима.

 

ПИТАЊЕ: Како се подноси захтев за издавање сертификата за приступ тајним подацима?

ОДГОВОР: Захтев за издавање сертификата за физичка и правна лица подноси се у складу са чланом 51. и 52. Закона о тајности података.

 

ПИТАЊЕ: Да ли физичко/правно лице може директно да поднесе захтев Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података?

ОДГОВОР: Не. Захтев за издавање сертификата може да поднесе само руководилац органа јавне власти за физичко лице запослено у органу јавне власти.

Захтев за сертификацију правних лица и физичких лица која су запослена у правном лицу може поднети само орган јавне власти који планира уговорну сарадњу са правним лицем.

 

ПИТАЊЕ: Која документација се доставља уз захтев за издавање сертификата?

ОДГОВОР: У прилогу захтева за издавање сертификата за приступ тајним подацима достављају се попуњени безбедносни упитници за физичка или правна лица.

 

ПИТАЊЕ: Где се могу преузети безбедносни упитници?

ОДГОВОР: Безбедносни упитници (основни и посебни безбедносни упитници) могу се преузети на сајту Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података у рубрици: ,,ДОКУМЕНТА/ Обрасци".

 

ПИТАЊЕ: Који безбедносни упитници се попуњавају за физичка лица запослена у органу јавне власти?

ОДГОВОР: Физичка лица запослена у органу јавне власти попуњавају основни безбедносни упитник за приступ тајним подацима степена тајности ,,ПОВЕРЉИВО“ (ОБУ-1 до ОБУ-1­_08).

Ако се сертификат захтева за приступ тајним подацима степена тајности ,,СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и ,,ДРЖАВНА ТАЈНА“ попуњава се и посебан безбедносни упитник (ПБУ-1).

 

ПИТАЊЕ: Који безбедносни упитници се попуњавају за правна лица и физичка лица запослена у правном лицу?

ОДГОВОР:  Законски заступник правног лица за приступ тајним подацима степена тајности ,,ИНТЕРНО“ и ,,ПОВЕРЉИВО“ попуњава основни безбедносни упитник за правна лица  (од ОБУ-2 до ОБУ-2­_01).

Ако се сертификат захтева за приступ тајним подацима степена тајности ,,СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и ,,ДРЖАВНА ТАЈНА“ попуњава се и посебан безбедносни упитник (ПБУ-2).

Поред основног безбедносног упитника за правна лица, законски заступник попуњава и безбедносни упитник за физичко лице.

Физичка лица запослена у правном лицу попуњавају основни безбедносни упитник за приступ тајним подацима степена тајности ,,ИНТЕРНО“ и ,,ПОВЕРЉИВО“ (ОБУ-1 до ОБУ-1­_08).

Ако се сертификат захтева за приступ тајним подацима степена тајности ,,СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и ,,ДРЖАВНА ТАЈНА“ попуњава се и посебан безбедносни упитник (ПБУ-1).

 

ПИТАЊЕ: Како се попуњава основни безбедносни упитник за физичко/правно лице?

ОДГОВОР: Основни и посебни безбедносни упитник за физичка/правна лица попуњавају се у складу са Упутством за попуњавање. Упутство за попуњавање налази се на сајту Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података у рубрици: ,,ДОКУМЕНТА/ Обрасци".

 

ПИТАЊЕШта подразумева поступак издавања сертификата?

ОДГОВОР: У складу са чланом 70. Закона о тајности података, на поступак издавања сертификата примењује се Закон о општем управном поступку: кораци у поступку издавања сертификата су подношење захтева, покретање безбедносне провере, вршење безбедносне провере од стране надлежних органа, доношење решења и издавање сертификата за приступ тајним подацима.

 

ПИТАЊЕ: Како и где се може преузети сертификат за приступ тајним подацима?

ОДГОВОР: Сертификат за приступ тајним подацима преузима се лично, након одслушаног безбедносног брифинга у просторијама Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података на адреси Немањина бр. 22-26, Београд.

Лице коме се издаје сертификат за приступ тајним подацима дужно је да потпише изјаву да је лично преузео  сертификат као и да му је одржан безбедносни брифинг (да је упознат са минималним захтевима за коришћење и заштиту тајних података).

Уколико лице не потпише изјаву, поступак издавања сертификата се обуставља.

 

ПИТАЊЕ: У ком року се преузима сертификат након пријема решења?

ОДГОВОР: Након пријема решења и истека рока за жалбу потребно је контактирати Канцеларију Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, ради заказивања термина за издавање сертификата. Контакт телефон за заказивање термина је 011/361-65-64.

 

ПИТАЊЕ: Да ли се само на основу решења може остварити приступ тајним подацима?

ОДГОВОР: Приступ тајним подацима је могућ само на основу сертификата за приступ тајним подацима издатог у законом уређеном поступку, тј. решење не замењује сертификат.

 

ПИТАЊЕ: Који су први кораци у имплементацији Закона o тајности података у органу јавне власти који претходе отпочињању процеса сертификације?

ОДГОВОР: Први кораци у имплементацији Закона o тајности података у органу јавне власти подразумевају доношење следећих правних аката:

Неопходни кораци за имплементацију Закона о тајности података у органу јавне власти