Подршка Савету и Бироу

Савет за националну безбедност формиран је 2007 године Законом о основама уређења служби безбедности Републике Србије, као тело за разматрање питања од значаја за националну безбедност и усмеравање рада служби безбедности.

За оперативно усклађивање рада служби безбедности основан је Биро за координацију рада служби безбедности, а Канцеларија Савета, као стручна служба Владе одређена је да пружа стручну и административно-техничку подршку раду Савета и Бироa.

Иначе, сам рад служби безбедности је под демократском цивилном контролом Народне скупштине, председника Републике, Владе, Савета за националну безбедност, других државних органа и јавности, у складу са Законом.

Савет се, према члану 5. Закона, стара о националној безбедности тако што:

 • разматра питања из области одбране, унутрашњих послова и рада служби безбедности;
 • разматра међусобну сарадњу органа надлежних за одбрану, органа надлежних за унутрашње послове и служби безбедности и њихову сарадњу с другим надлежним државним органима, као и сарадњу са органима и службама безбедности страних држава и међународних организација;
 • предлаже надлежним државним органима мере за унапређење националне безбедности;
 • разматра предлоге за унапређење националне безбедности које му упућују органи надлежни за одбрану, органи надлежни за унутрашње послове, службе безбедности и други надлежни државни органи;
 • разматра питања из делокруга органа државне управе, аутономних покрајина, општина, градова и града Београда која су значајна за националну безбедност;
 • разматра и друга питања која су значајна за националну безбедност.

Савет усмерава и усклађује рад служби безбедности тако што:

 • разматра обавештајно-безбедносне процене и доноси закључке којима одређује приоритете и начине заштите и усмерава остваривање националних интереса који се спроводе путем обавештајно-безбедносне делатности;
 • доноси закључке у вези с радом служби безбедности и Бироа за координацију;
 • доноси закључке којима усмерава и усклађује рад служби безбедности;
 • доноси закључке којима усмерава сарадњу служби безбедности са службама безбедности страних држава и међународних организација;
 • доноси закључке којима усклађује делатности државних органа које су посвећене међународној сарадњи у области националне безбедности и одбране;
 • прати извршавање закључака које је донео;
 • даје мишљења о предлозима годишњих и средњорочних планова рада служби безбедности;
 • даје мишљења Влади о предлозима буџета служби безбедности и прати реализацију одобрених буџетских средстава;
 • даје мишљење Влади о предлогу за постављење и разрешење директора служби безбедности.

Такође, Савет се стара о усаглашеној примени прописа и стандарда за заштиту података о личности, као и других прописа којима се штите људска права која могу да буду угрожена разменом информација или другим оперативним радњама.

Чланови Савета су: председник Републике; председник Владе; министар одбране; министар унутрашњих послова; министар правде; начелник Генералштаба Војске Србије; директори служби безбедности.

Савет има секретара Савета, који учествује у раду Савета и стара се о извршавању закључака Савета и обавља друге послове од значаја за рад Савета. Секретара Савета именује и разрешава председник Републике.

Биро за координацију рада служби безбедности оперативно усклађује рад служби безбедности и извршава закључке Савета о питањима из своје надлежности. Биро за координацију посебно:

 • утврђује задатке који се извршавају оперативним усклађивањем делатности служби безбедности и служби безбедности и других државних органа и с тим у вези координира њихове активности;
 • утврђује начин оперативног усклађивања у појединим случајевима;
 • оснива мешовите радне групе за оперативне задатке који се извршавају оперативним усклађивањем делатности и утврђује њихове задатке;
 • анализира резултате оперативног усклађивања и о томе по потреби извештава Савет, а најмање једном у шест месеци.

Рад Бироа подробније се уређује Пословником Савета.

Чланови Бироа су директори служби безбедности и секретар Савета, а у раду Бироа могу по позиву да учествују:

 • представници Министарства спољних послова;
 • директор полиције и начелници управа полиције;
 • Републички јавни тужилац;
 • директор Управе царина;
 • руководиоци других државних органа, организација и институција.

Канцеларија Савета обавља стручне и административне послове за потребе Савета и Бироа, а нарочито:

 • послове у вези са сазивањем и припремањем седница Савета;
 • стручне послове у вези са праћењем спровођења смерница и закључака Савета;
 • послове стручне и административно-техничке подршке Бироу за координацију;
 • чува и ставља на увид члановима Савета извештаје и друга акта Савета.