Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (20.07.2022. године)

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/2021) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1675/2022 од 28. фебруара 2022. године, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

 

Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Београд, Немањина бр. 22-26.

 

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за праћење стања из области безбедности и унутрашњих послова разврстано у звање саветник, у Одсеку за подршку рада Савета за националну безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности - 1 извршилац.

 

Опис послова: прати анализира и указује на безбедносне појаве и трендове од посебног значаја за функционисање Савета и Бироа, а нарочито питања из области унутрашњих послова и рада служби безбедности; израђује безбедносне и обавештајне процене, стратешке анализе, извештајна и програмска документа; сарађује са другим аналитичирима у пословима из делокруга свог рада; прати, анализира и истражује достављене податке и аналитичке материјале; указује на значајније податке и безбедносне појаве; врши припрему тајних података Републике Србије намењених размени са страним државама и међународним организацијима из области унутрашњих послова и безбедности; учествује у раду интересорних радних група и координационих тела формираних по одлукама Савеа и Бироа и других органа јавне власти; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основим студијама  у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци и обавештајно-безбедносном сектору; положен државни стручни испит; безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

Место рада: Београд, Немањина  22-26.

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку  проверавају се следеће опште функционалне компетенције и то:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије“ - провераваће се путем  теста (писано),
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писано).

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса  поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „Дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу  *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати  доказ који је приложен  уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

IV Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се писано путем писане симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада - прописи из надлежности и организације органа (Закон о тајности података, Уредба о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података); провераваће се писано путем писане симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из области радног места (Закон о основама служби безбедности; Закон о државним службеницима), провераваће се писaно путем писане симулације.

Посебна функционална компетенција „Страни језик“ - енглески језик ниво Б1 провераваће се путем теста писaно.

У погледу провере посебне функционалне компетенције „Страни језик“, (поседовање знања енглеској језика на нивоу Б1, у складу са Заједничким европским референтним оквиром за језике (CEFR)), ако учесник конкурса  поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знањa енглеског језика тог нивоа и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције  „Страни језик“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података (https://nsa.gov.rs/tekst/576/domace-zakonodavstvo.php).

 

V Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријских тестова –стандардизованим инструментом и путем интервјуа базираном на компетенцијама.

 

VI Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

 

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс:

Пријаве на конкурс шаљу се поштом или непосредно на адресу Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” (назив радног места).

 

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ненад Ждраљевић и Вишеслава Домановић телефон: 011/361-6564, од 7:30 до 15:30 часова.

 

IX Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на званичној интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података или у штампаној верзији на писарници Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 

Напомена:  Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито  изјави да ће те податке прибавити сама.

 

Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

Кандидат који поседује безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“, доставља доказ о поседовању сертификата.

 

Кандидат који не поседује безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“, подлеже посебној безбедносној провери, у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији Савета Број: 110-00-1/2019-01 од 5. јула 2019. године и Законом о тајности података.

 

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет (5) радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

 

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,  се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Немањина 22-26, Београд.

 

XIV Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.  Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, којим је прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

 

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 01. септембра 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем  на начин  који су навели у својим пријавама.

 

Провера општих и посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Немањина 22-26.

 

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе), које наведу  у својим обрасцима пријаве.

 

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података.

 

Овај конкурс објављује се на web страници Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података www.nsa.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Преузмите овде: