Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (21.03.2024. године)

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА

 

I Орган у коме се попуњава радно место: Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Немањина 22-26, Београд.

 

II Радна места која се попуњавају:

 

1. Радно место за праћење стања из области безбедности унутрашњих послова, у звању саветник, Одсек за подршку рада Савета за националну безбедност и Бироа за координацију служби безбедности  и аналитичке послове – 1 извршилац.

 

Опис послова: Прати, анализира и указује на безбедносне појаве и трендове од посебног значаја за функционисање Савета и Бироа, а нарочито питања из области унутрашњих послова, рада служби безбедности; израђује безбедносне и обавештајне процене, стратешке анализе, извештајна и програмска документа; сарађује са другим аналитичарима у пословима из делокруга свог рада; прати, анализира и истражује достављене податке и аналитичке материјале; указује на значајније податке и безбедносне појаве; учествује у изради годишњих и периодичних извештајних и програмских докумената за потребе Савета, Бироа и Канцеларије; врши припрему тајних података Републике Србије намењених размени са страним државама и међународним организацијама из области унутрашњих послова и безбедности;  учествује у раду интерресорних радних група и координационих тела формираних по одлукама Савета и Бироа и других органа јавне власти; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности ''ДРЖАВНА ТАЈНА'', као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

2. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове, у звању сарадник, Одсек за подршку рада Савета за националну безбедност, Бироа за координацију служби безбедности и аналитичке послове – 1 извршилац.

 

Опис послова: Обавља послове обраде података, материјала и других аката са и без ознаке тајности везане за рад Савета и Бироа и других акта из делокруга рада Канцеларије; стара се о правилном вођењу деловодника и контролише регистара поште; води евиденцију издатих решења, сертификата и дозвола за рад са тајним подацима за физичка и правна лица; формира и ажурира документацију везану за сарадњу са страним државним и међународним организацијама; стара се о правилном коришћењу и заштити документације, врши припрему и архивирање докумената од значаја за Савет, Биро и Канцеларију; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области организационе и рачунарске науке, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности ''ДРЖАВНА ТАЈНА'', као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

3. Радно место за канцеларијске послове, у звању референт, Одсек за подршку рада Савета за националну безбедност и Бироа за координацију служби безбедности и аналитичке послове – 1 извршилац.

 

Опис послова: Обавља послове пријема, завођења и експедиције поште; врши проверу прилога и распоређује пошту; врши завођење поште у деловоднике и регистре; пакује и печатира пошту; рукује печатима и штамбиљима којима је задужен; врши евиденцију поште у интерним доставним књигама и води помоћне књиге писарнице; врши пријем, преглед, евидентирање, раздуживање и достављање у рад аката и предмета и врши послове архивирања; обавља послове курирске доставе и послове превоза поште; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: средња стручна спрема; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности ''ДРЖАВНА ТАЈНА''; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

4. Радно место руковаоца Централног регистра за стране тајне податке, у звању саветник, Одсек за заштиту тајних података и Централни регистар страних тајних података – 1 извршилац.

 

Опис послова: Израђује евиденције и води Централни регистар страних тајних података; врши припрему тајних података Републике Србије намењених размени са страним државама и међународним  организацијама; врши крипто обраду страних тајних података; стара се о вођењу Регистра криптоматеријала за руковање страним тајним подацима; води евиденције о размени страних тајних података са другим државама и међународним организацијама; обавља послове у области заштите тајних података; врши припрему за уништавање страних тајних података; учествује у контроли рада подрегистара за рад са страним тајним подацима у другим државним органима и организацијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности ''ДРЖАВНА ТАЈНА'', као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

5. Радно место за послове заштите информационо-телекомуникационих система и техничке мере заштите у звању саветник, Одсек за заштиту тајних података и Централни регистар страних тајних података – 1 извршилац.

 

Опис послова: Учествује  у изради политика и процедура заштите ИКТ система за потребе  Канцеларији; примењује мере заштите ИКТ система у Канцеларији; учествује у стручном надзору заштите ИКТ система за рад са тајним подацима; примењује мере крипто заштите у ИКТ систему Канцеларије и води евиденцију; обавља послове израде процене ризика безбедности ИКТ система и врши надзор и администрацију система физичко-техничке заштите Канцеларије; учествује у поступку утврђивања испуњености прописаних мера који се односе на техничке услове за чување тајних података; учествује у планирању набавки информатичке, телекомуникационе опреме и опреме за техничке мере заштите за потребе Канцеларије; обавља послове стручне обуке запослених у Канцеларији из области ИКТ система и организује обуке корисника тајних података у складу са стандардима и прописима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области организационе, математичке, економске науке, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности ''ДРЖАВНА ТАЈНА'', као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

III Место рада: Београд

 

IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

 

V Компетенције које се прoверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази:

 

Компетенције које се проверавају изборном поступку за радно место под редним бројем 1:

 

Посебна функционална компетенција за одређену област рада – стручно оперативни послови        (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података)  – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије) – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место „Страни језик“ - енглески језик ниво Б1 провераваће се писано путем теста.

 

Компетенције које се проверавају изборном поступку за радно место под редним бројем 2:

 

Посебна функционална компетенција за одређену област рада – стручно оперативни послови ( поступак израде стручних налаза)  – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности организације органа (Закон о тајности података) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Уредба о канцеларијском пословању) – провераваће се писано путем симулације.

 

Компетенције које се проверавају изборном поступку за радно место под редним бројем 3:

 

Посебна функционална компетенција за одређену област рада – административно-технички послови (канцеларијско пословање)  – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности организације органа (Закон о тајности података,) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место -  возачка дозвола „Б“ категоријe - доказиваће се путем оверене фотокопије возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије, достави уз пријавни образац.

 

Компетенције које се проверавају изборном поступку за радно место под редним бројем 4:

 

Посебна функционална компетенција за одређену област рада – стручно-оперативни послови (технике обраде и израде прегледа података)  – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности организације органа (Закон о тајности података,) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место „Страни језик“ - енглески језик ниво Б2 провераваће се писано путем теста.

 

Компетенције које се проверавају изборном поступку за радно место под редним бројем 5:

 

Посебна функционална компетенција за одређену област рада – информатички послови (систем дељења ресурса)  – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности организације органа (Закон о тајности података) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Уредба о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима) – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место „Страни језик“ - енглески језик ниво Б1 провераваће се писано путем теста.

 

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа за сва радна места –провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на адресу Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места".

 

VII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Жељко Радивојевић, контакт телефон: 011/361-6564 од 10,00 до 13,00 часова.

 

VIII Датум оглашавања:  21. март 2024. године

 

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече од  22. марта 2024. године и истиче  29. марта 2024. године.

 

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, и интернет презентацији Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података www.nsa.gov.rs и у штампаној верзији на писарници Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

XI Докази који прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци,  **потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство, оргинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или ређења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним слудовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судија, односно општинским управама као  поверени посао).

Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.године у основним судовима, односно општинској управи. Законом о општем упранм поступку(„Службени гласник РС“, број: 18/16) је између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудномиспиу;

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.  

Кандидат који поседује безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“, доставља доказ о поседовању сертификата.

Кандидат који не поседује безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“, подлеже посебној безбедносној провери, у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији Савета Број: 110-00-1/2023-01 од 14. марта 2023.године и Законом о тајности података.

 

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходну фазу изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података.

 

XIII Датум и место провере компетенција кандидатака у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од   15. април 2024. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријава или путем телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.

Провера посебних функционалних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, Палата „Србија“, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Београд, Немањина 22-26.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка биће обавештени о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у обрасцима пријава.

 

ХIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:

 

На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

 

Напомене:

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података. Овај конкурс се објављује је на интернет презентацији и огласној табли Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Преузмите овде: