Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (29.06.2023. године)

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ
ПОДАТАКА

 

I Орган у коме се попуњавају радна места: Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Немањина 22-26, Београд.

 

II Радна места која се попуњавају:

 

1. Радно место за опште правне послове и послове јавних набавки, у звању саветник, Група за правне, кадровске и послове јавних набавки - 1 извршилац.

 

Опис послова: Обједињава и учествује у припреми предлога годишњег плана јавних и поверљивих набавки; стара се о извршавању усвојеног плана јавних и поверљивих набавки и законитом спровођењу поступака јавних и поверљивих набавки; израђује нацрте аката везане за поступак јавних и поверљивих набавки; учествује у јавним и повсрљивим набавкама опреме, услуга и средстава; припрема и контролише закључење и спровођење уговора и припрема извештај о реализованим јавним набавкама; стара се о правилној примени прописа из области безбедности и здравља на раду; поступа по информацијама и води поступке у вези са унутрашњим узбуњивањем; учествује у раду у всзи са вођењем дисциплинског поступка; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне, економске или политичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; безбедносни ссртификат издат за податак и документ означен степеном тајности "ДРЖАВНА ТАЈНА", као и потребне компетенције за обављање послова радпог места.

 

2. Радно место за послове планирања и извештавања, у звању самостални саветник, Група за финансијско пословање, планирање и извештавање - 1 извршилац.

 

Опис послова: Припрема предлог финансијског плана Канцеларије за израду Нацрта закона о буџету, израђује, прати и усаглашава оперативне финансијске планове за извршење буџета; врши контролу законитости, рачуноводствене исправности и веродостојности финансијске документације; обавља послове који се одпосе на плапирање прихода и расхода на месечном и годишњем нивоу и израђује захтеве за пренос средстава, на основу приложене финансијске документације; обавља послове планирања прихода и расхода на месечном и годишњем нивоу и прати извршење буџета и израђује периодичне извештаје о извршењу буџета; припрема предлог Канцеларије за предлог Програма рада Владе и извештај о раду Канцеларије по усвојеном Програму рада Владе; учествује у припреми Плана јавних и поверљивих набавки и извештаја о имовинском стању Канцеларије; прати стање преузетих обавеза и рокова доспећа, врши анализу расхода за израду годишњих и кварталних извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности "ДРЖАВНА ТАЈНА", као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

III Место рада: Београд

 

IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

 

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места која су руководећа не проверавају се опште функционалне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредпој фази.

 

Провера посебних функционалних компетенција:

 

За радно место под редним бројем 1.

 

Посебна функционална компетенција за одређену област рада - послови јавних набавки (методологија за припрему и израду плана јавних набавки и методологија за отварање стручне оцене понуда и доношење одлуке о исходу поступка набавке) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о тајности података) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетепција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о заштити узбуњивача) - провераваће се писано путем симулације.

 

За радно место под редним бројем 2.

 

Провера посебних функционалних компетенција за одређену област рада финансијско- материјални послови (буџетски систем Републике Србије, методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционалпа компетенција за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Уредба о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Правилник о стандардном класификационом оквиру у контном плану за буџетски систем) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података (www.nsa.gov.rs).

 

Интервју са комисијом (за оба радна места): Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

 

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или се предаје непосредно на адресу писарнице Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.

 

VII Лица која су задужена за давање обавештења о иптерном конкурсу: Мирјана Рончевић и Драгана Анђелковић Петрушић, контакт телефон: 011/361-6564 од 10,00 до 13,00 часова.

 

VIII Датум оглашавања: 29. јун 2023. године.

 

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 30. јуна 2023. године и истиче 7. јула 2023. године.

 

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, интернет презентацији Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података www.nsa.gov.rs и у штампаној верзији на писарници Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Београд, Немањина 22-26.

 

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

 

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Копкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

 

Напомена: Кандидат који поседује безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“, доставља доказ о поседовању сертификата.

 

Кандидат који не поседује безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“, подлеже посeбној безбедносној провери, у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији Савета Број: 110-00-1/2023-01 од 14. марта 2023.године и Законом о тајности података.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинској управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

ХII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходну фазу изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказс који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставс наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Немањина 22-26, Београд.

 

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 17. јула 2023. године.

Провера посебних функционалних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупипа 2 (источно крило).

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријава.

 

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослeни на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и интернет презентацији и огласној табли Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података www.nsa.gov.rs.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односe се бeз дискриминације и на особе женског пола.

 

Преузмите овде: