Законски оквир

Канцеларија Савета је обавезна да се у обављању послова из свог делокруга придржава начелних ставова и смерница Владе који се односе на безбедносну политику Републике Србије.

У том смислу, надлежности Канцеларије Савета, као и нормативни оквир за њено поступање одређени су одредбама следећих аката:

 • Устав Републике Србије
 • Закон о Влади („Службени гласник РС“, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/2008)
 • Закон о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05)
 • Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07 – исправка и 116/08)
 • Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије („Службени гласник РС“, број 116/07 и 72/2012)
 • Закон о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09)
 • Закон о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/07, 88/09, 104/09)
 • Закон о Војсци Републике Србије („Службени гласник РС“, број 116/07, 88/09)
 • Закон о полицији („Службени гласник РС“, број 101/05, 63/09)
 • Закон о БИА („Службени гласник РС“, број 42/2002, 111/09)
 • Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији ("Службени гласник РС", бр. 88/2009)
 • Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, број 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка и 101/07)
 • Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012)
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010)
 • Кривични законик („Службени гласник РС“, број 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013)
 • Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 72/11)
 • Уредба о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност („Службени гласник РС“, бр. 12/2009)
 • Уредба о обрасцима безбедносних упитника („Службени гласник РС”, број 30/10)
 • Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима („Службени гласник РС”, број 54/10)
 • Уредба о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката ("Службени гласник РС", бр. 72/2010)
 • Уредба о увећању плате државних службеника и намештеника који обављају послове у вези са заштитом тајних података у КСНБ и ЗТП и Министарству правде („Службени гласник РС”, број 79/10)
 • Уредба о садржини, облику и начину вођења евиденција за приступ тајним подацима („Службени гласник РС”, број 89/10)
 • Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената („Службени гласник РС”, број 8/11)
 • Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 8/11)
 • Уредба о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима („Службени гласник РС”, број 53/11)
 • Уредба о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима („Службени гласник РС“, број 90/2011)
 • Уредба о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података („Службени гласник РС“, број 097/2011)
 • Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ („Службени гласник РС“, број 46/2013)
 • Уредба о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа („Службени гласник РС“, број 63/2013)
 • Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник РС“, број 70/2013)
 • Правилник о службеној легитимацији и начину рада лица овлашћених за вршење надзора над спровођењем закона („Службени гласник РС“, број 85/2013)
 • Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у КСНБиЗТП („Службени гласник РС“, број 86/2013)
 • Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, број 105/2013)
 • Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Министарству одбране („Службени гласник РС“, број 66/2014)
 • Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у органима јавне власти („Службени гласник РС“, број 79/2014)
 • Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС“, број 82/2014)